Χ ρ ή σ ι μ ε ς  Ο δ η γ ί ε ς  Γ ι α  Τη ν  Τ έ λ ε σ η

Β ά π τ ι σ η ς

Οι Έλληνες ορθόδοξοι γονείς, προκειμένου να βαπτίσουν το παιδί τους, πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

α) Αφού καθορίσουν την ημερομηνία της βαπτίσεως, προσκομίζουν στον εφημέριο τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το Ληξιαρχείο, όπου έχει δηλωθεί η γέννησή του.

β) Εάν επιθυμούν να τελέσουν το μυστήριο όχι στο ναό της ενορίας τους,(πράγμα το οποίο ποιμαντικά δεν ενδείκνυται) αλλά σε άλλη ενορία, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον εφημέριο της ενορίας τους να μεταβιβάσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στο ναό όπου θα τελεσθεί το μυστήριο. Συνιστάται να τελείται το μυστήριο στο ναό της ενορίας κατοικίας του νηπίου, αφού εκεί θα συνεχίσει να έχει την εκκλησιαστική αναφορά και συναναστροφή του.

γ) Παίρνουμε από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο δήλωση βαπτίσεως.

δ) Καταθέτουν τη δήλωση βαπτίσεως, εντός μηνός στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι καταχωρημένη η γέννηση του παιδιού.

ε) Ανάδοχο του παιδιού τους δεν μπορούν να έχουν ένα αλλόδοξο ή αλλόθρησκο, αλλά και Ορθόδοξο, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο.

Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται.

Ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α) Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας ή κηδεμόνας, για την τέλεση του μυστηρίου και την ονοματοδοσία απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα ότι συμφωνεί ή – σε κατάσταση κηδεμονίας – αμφοτέρων των γονέων ότι συμφωνούν.

β) Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για το Βάπτισμα ή την ονοματοδοσία, μπορούν αυτά να γίνουν μόνον κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.

Προσοχή! Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου – προσωρινή ή μη – στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν εξασφαλίζει τον εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.

γ) Σε περίπτωση απουσίας ενός γονέα ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν ο άλλος γονέας προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο απουσιάζων γονέας κηρύττεται ρητά άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

δ) Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα λόγω ευλόγου κωλύματος (ασθενείας, αποδημίας κ.λπ.), τότε ο εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφ’ όσον εκ μέρους του απόντος γονέα υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για τη βάπτιση του τέκνου κατά το ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

ε) Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο εφημέριος 1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη και να λάβει την συγκατάθεσή του γραπτά, 2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνον εκούσια, ο εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενο από το Ληξιαρχείο.

στ) Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει τη Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφ’ όσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και τέλος ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Α’ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Στην περίπτωση που ετερόδοξος ή αλλόθρησκος θελήσει να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία ισχύουν τα εξής:

α) Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται με άγιο Μύρο κατ’ οικονομίαν.

β) Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται με άγιο Μύρο κατ’ οικονομίαν.

γ) Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό Βάπτισμα (βλ. Σημ.), βαπτίζεται κανονικά.

δ) Εάν είναι αλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κ.λπ.) ή άθρησκος βαπτίζεται.(βλ. Ενότητα Γ’).

Σημ. Πρόκειται για αιρετικές παραφυάδες, μερικές από τις οποίες είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λπ.), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης ή Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) κ.λπ.

Β’ ΝΗΠΙΑ

1. Ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι γονείς υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – ξεχωριστή ο καθένας τους – με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στον εφημέριο της ενορίας της κατοικίας τους, στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν το νήπιό τους να βαπτισθεί.

2. Σε περίπτωση πού στην προσκομιζόμενη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο όνομα, ο εφημέριος δεν επιτρέπεται να μεταβάλει το δοθέν όνομα ούτε να προσθέσει άλλο από το αρχικά δοθέν ή σε περίπτωση δύο ονομάτων να αφαιρέσει το ένα.

3. Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονέας επιθυμεί τη Βάπτιση απαιτείται δικαστική απόφαση.

4. Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει ορθόδοξος ανάδοχος (νονός), ο οποίος και θα αναλάβει μεταβαπτισματικά την κατήχηση του ανηλίκου.

Γ’ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

1) Ο ετερόδοξος ή αλλόθρησκος που επιθυμεί να βαπτιστεί και δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα προσέρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (οδ. Βογατσικού 7) με την άδεια παραμονής του και το πιστοποιητικό γεννήσεως μεταφρασμένο και αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει χριστιανός ορθόδοξος, τον ενοριακό ναό της περιοχής της κατοικίας του και το όνομα του ιερέα, με τον οποίο έχει συνεννοηθεί να τον κατηχήσει.

2) Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης εκδίδει έγγραφο που απευθύνεται προς τον ιερέα της ενορίας, στον οποίο δίδει την εντολή να τον κατηχήσει για κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να τον βαπτίσει και να τον χρίσει.

3) Σε περίπτωση αλλοδαπών, ο νεοφώτιστος κρατά τη βεβαίωση Βαπτίσματος προς πιστοποίηση του θρησκεύματος, όπου χρειαστεί.

Δ΄ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΈΛΛΗΝΕΣ

1) Προσέρχονται στην ενορία της κατοικίας τους με τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και ορίζουν τη βάπτισή τους.

2) Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο νεοφώτιστος, καταθέτει τη δήλωση βαπτίσεως στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένος.

 

 

Χ ρ ή σ ι μ ε ς  Ο δ η γ ί ε ς  Γ ι α  Τ η ν  Τ έ λ ε σ η

Θ ρ η σ κ ε υ τ ι κ ο ύ  Γ ά μ ο υ

Α’ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

1. Όταν και οι δύο μελλόνυμφοι επιθυμούν να νυμφευθούν προσέρχονται στην ενορία που διαμένουν (για χρονικό διάστημα πλέον του ενός χρόνου) εκεί που κατοικούν δηλαδή (και όχι εκεί που ψηφίζουν). Για να εκδοθεί η άδεια γάμου απαιτούνται:

α. Δημοσίευση σε εφημερίδα, η οποία προσκομίζεται στο ναό.

β. Παράβολο χαρτοσήμου 15 ΕΥΡΩ για γάμο. Προμηθεύεται από Δημόσιο Ταμείο (εφορεία) ή ΚΕΠ.

γ. Παρουσία των μελλονύμφων με τις αστυνομικές τους ταυτότητες για την συμπλήρωση των δικαιολογητικών σε ημέρα και ώρα πού θα έχουν προκαθορίσει με τον εφημέριο.

δ. Πιστοποιητικό αγαμίας και ασχέτου συγγενείας για τον καθένα από τους μελλονύμφους. Εκδίδεται ξεχωριστό από τον εφημέριο.

Για την έκδοσή του χρειάζονται:

• Παρουσία δύο ενήλικων μαρτύρων, χωρίς να είναι συγγενείς μεταξύ τους, με τις αστυνομικές τους ταυτότητες.

Δύο Δηλώσεις του Ν.1599/1986 (πού αντικατέστησε το Ν.105) περί της κατοικίας και της αγαμίας των μελλονύμφων. Τα έντυπα προμηθεύονται από την ΔΟΥ ἤ άλλο κατάστημα (λ.χ. περίπτερο). Συμπληρώνονται παρουσία του εφημερίου και υπογράφονται από τον κάθε μελλόνυμφο.

2. Ειδικές περιπτώσεις:

α) Σε περίπτωση διαζευγμένου: Κατατίθεται το διαζευκτήριο, με την ένδειξη «ΔΙΑ ΓΑΜΟ», το οποίο εκδίδει η Ιερά Μητρόπολη, όπου τελέσθηκε ο γάμος. Σε περίπτωση διαλυθέντος πολιτικού γάμου κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του γάμου με το αμετάκλητο της δικαστικής αποφάσεως πού λύει το γάμο αυτό. Εκδίδεται από το Ληξιαρχείο του Δήμου.

β) Σε περίπτωση χηρείας:
Κατατίθεται ληξιαρχική πράξη θανάτου και βεβαίωση του βαθμού γάμου (Α’ ἤ Β’), από τη Μητρόπολη, ή ληξιαρχική πράξη προηγούμενου γάμου, θρησκευτικού ή πολιτικού.

γ) Σε περίπτωση πού ο ένας των μελλονύμφων κατοικεί σε άλλη ενορία: Το πιστοποιητικό αγαμίας θα εκδώσει ο εφημέριος της ενορίας του. Εάν η ενορία ενός εκ των μελλονύμφων ανήκει και σε άλλη Μητρόπολη από αυτή που θα τελεσθεί ο γάμος, το πιστοποιητικό αγαμίας θα πρέπει να θεωρείται πρώτα από την Μητρόπολη αυτή και έπειτα να προσκομίζεται στον εφημέριο, ο οποίος θα τελέσει τον γάμο.

3. Κατά παράδοση, ο γάμος τελείται στην ενορία του γαμπρού.

4. Ο φάκελλος αιτήσεως αδείας αάμου και δηλώσεις προσδιορισμού επωνύμων τέκνων σχηματίζεται από τον εφημέριο, ενώπιον του οποίου συμπληρώνονται και υπογράφονται τα σχετικά έγγραφα.

5. Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος των μελλονύμφων μεταξύ τους, προσκομίζεται και αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως πολιτικού γάμου. Δεν απαιτείται νέα δημοσίευση σε εφημερίδα.

6. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται στο γραφείο γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί από Δευτέρα – Παρασκευή ώρες γραφείου 9.30 – 13.00 (οδός Βογατσικού 7, κάθετος της οδού Μητροπόλεως), από ένα τουλάχιστον των μελλονύμφων ή συγγενή τους πρώτου βαθμού ή και από τρίτο πρόσωπο. Η άδεια γάμου παραλαμβάνεται αμέσως από τους ενδιαφερόμενους και προσκομίζεται στον εφημέριο, που έχει εκδόσει το εγγυητικό.

7. Μετά το γάμο οι νεόνυμφοι παραλαμβάνουν από τον εφημέριο: Δήλωση τελέσεως γάμου υπογεγραμμένη από τον εφημέριο, τους νεονύμφους και τό παράνυμφο.

8. Η δήλωση τελέσεως γάμου κατατίθεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου, στα όρια του οποίου τελέσθηκε ο γάμος, υποχρεωτικά εντός 40 ημερών από την ημέρα τελέσεως του γάμου (σε εκπρόθεσμη κατάθεση επιβάλλεται πρόστιμο). Η κατάθεση της δήλωσης αυτής γίνεται από ένα εκ των νεονύμφων ή από εκπρόσωπο τους, ο οποίος φέρει μαζί του τις ταυτότητες και των δύο συζύγων.

Β’ ΜΙΚΤΟΣ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Σε περίπτωση μικτού γάμου, μεταξύ Ελλήνων πολιτών, ορθοδόξου και ετεροδόξου (Ρωμαιοκαθολικού ή Προτεστάντη με Τριαδικό Βάπτισμα, βλ. Σημ.1), εκτός των ως άνω δικαιολογητικών (ενότητα. Α’ παρ 1-8), από το ετερόδοξο μέλος απαιτούνται επί πλέον τα εξής:

1. Πιστοποιητικό βαπτίσεως. Εκδίδεται από το ναό, όπου τελέστηκε το Βάπτισμα.

2. Πιστοποιητικό αγαμίας. Εκδίδεται από την ετερόδοξη ενορία, και πρέπει να αναφέρει πώς όσο ζούσε εκεί δεν έχει τελέσει γάμο.

3. Πιστοποιητικό γεννήσεως

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (που αντικατέστησε το Ν.105), ότι συμφωνεί τα τέκνα που θα προέλθουν από το γάμο, να βαπτισθούν στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

*Σημ.1: Διότι υπάρχουν Προτεσταντικές παραχριστιανικές ομάδες, οι οποίες δεν έχουν τριαδικό Βάπτισμα, μεταξύ των οποίων είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντισταί της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λπ), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης ή Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) Αγγλικανοί αποσχισθέντες από την επίσημη Αγγλικανική Εκκλησία κ.λπ.

Γ’ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

1. Σε περίπτωση γάμου μεταξύ ορθοδόξων (Έλληνα και αλλοδαπού) για το αλλοδαπό μέλος επί πλέον των δικαιολογητικών που προβλέπονται για το γάμο μεταξύ Ελλήνων ορθοδόξων (βλ. ενότητα Α’, παραγρ. 1-8) απαιτούνται και τα εξής:

α) Πιστοποιητικό βαπτίσεως από την ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.

β) Πιστοποιητικό αγαμίας, από τον Δήμο της χώρας του και από την ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του.

γ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τον Δήμο της περιοχής του, για λυθέντα προηγούμενο γάμο και το διαζύγιο.

Σημ.2 Τα ως άνω πιστοποιητικά (α-γ) θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά από επίσημη ελληνική αρχή του εσωτερικού (μεταφραστικό γραφείο του υπουργείου εξωτερικών της Ελλάδος ( οδ. Αρίωνος 10, Μοναστηράκι, ΑΘΗΝΑ) η του εξωτερικού (Ελληνικό προξενείο της χώρας προέλευσης).
Για τα εκκλησιαστικά πιστοποιητικά (α’ και β’) απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο γραφείο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος (οδ. Ιασίου 1, Ιερά Μονή Πετράκη, Αθήνα)

δ) Άδεια παραμονής στην Ελλάδα, εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε) Τα πιστοποιητικά εξωτερικού, εκκλησιαστικά και πολιτικά, του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν τη σφραγίδα Χάγης ή Apostil.

2. Σε περίπτωση γάμου μεταξύ ορθοδόξου Έλληνα και αλλοδαπού ετεροδόξου (μικτός γάμος), από το αλλοδαπό ετερόδοξο μέλος εκτός των προβλεπομένων στην ενότητα Β’ απαιτείται και θεώρηση του εκκλησιαστικού πιστοποιητικού από την εκκλησιαστική αρχή του δόγματός του στην Ελλάδα.

Απαιτούνται επίσης τα γ’ και δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του παρόντος.

Δ’ ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Σε περίπτωση γάμου, ορθοδόξου μικτού, μεταξύ αλλοδαπών (λ.χ. ενός Αμερικανού και μίας Καναδής), εκτός κατοίκων Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίοι δεν πρόκειται να παραμείνουν στην Ελλάδα, απαιτούνται τα εκκλησιαστικά και πολιτικά πιστοποιητικά της ενότητας Γ’ και επί πλέον η απόδειξη νόμιμης εισόδου και παραμονής στην Ελλάδα (visa).

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Γάμοι δεν τελούνται:

• Μ. Τεσσαρακοστή, από την Κυριακή της Τυρινής μέχρι τέλους της Μ. Τεσσαρακοστής..

• από 1-14 Αυγούστου και στις 29 Αυγούστου.

• στις 14 Σεπτεμβρίου

• από 18-24 Δεκεμβρίου.

2. Γάμος μεταξύ ορθοδόξων και αλλοθρήσκων (Εβραίων, Μουσουλμάνων κ.λπ.) δεν ιερουργείται,
εκτός εάν το αλλόθρησκο μέλος δεχθεί να βαπτιστεί και να γίνει Ορθόδοξος.

3. Γάμος με ετεροδόξους που δεν έχουν Τριαδικό Βάπτισμα (Βλ. Σημ.1) δεν ιερουργείται, εκτός εάν το ετερόδοξο μέλος δεχθεί να βαπτισθεί και να γίνει Ορθόδοξος.