Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Δελφών & Μιαούλη, 546 42

2310 828989

Τηλέφωνο Ιερού Ναού

Γάμος

Χρήσιμες οδηγίες για την τέλεση θρησκευτικού γάμου

Χρήσιμες οδηγίες για την τέλεση θρησκευτικού γάμου

Για την έκδοση αδείας τελέσεως του μυστηρίου του Γάμου, ως προς το κανονικό και νομικό μέρος της, απαιτείται:
α) η πιστοποίηση της αγαμίας,
β) ο βαθμός του Γάμου, καθώς και
γ) το άσχετο της συγγενείας των μελλονύμφων με επίσημα έγγραφα,
εκδιδόμενα αποκλειστικά και μόνο από εκκλησιαστική αρχή.
Προκειμένου λοιπόν, να τελεσθεί το ιερό μυστήριο του Γάμου, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν στον ιερό Ναό, όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

Α’ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΑΜΙΑΣ και ΑΣΧΕΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ

Τα πιστοποιητικά αγαμίας και ασχέτου συγγενείας εκδίδονται από τις ενορίες
των μελλονύμφων. Ενορία θεωρείται, συνήθως, η πλησιέστερη τοπικά στην
κατοικία του ενδιαφερομένου Εκκλησία, στα όρια της οποίας διαμένει αυτός τα
τελευταία πέντε (5) έτη. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμπληρώνει πενταετή
παραμονή στην ενορία του, θα απευθύνεται στην προηγούμενη ενορία η στην
ενορία του τόπου καταγωγής του.

1. Για την έκδοση του πιστοποιητικού αγαμίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η,
προσκομίζει: Πιστοποιητικό βαπτίσεως η ληξιαρχική πράξη
γεννήσεως, το οποίο και επισυνάπτεται με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά.

2. Συμπληρώνει και υπογράφει ενώπιον του εφημερίου ιερέως της
ενορίας τους μία (1) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί της
κατοικίας και της αγαμίας τους. Η επισυναπτόμενη στο πιστοποιητικό
αγαμίας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογράφεται
αυτοπροσώπως από τον αναφερόμενο στο πιστοποιητικό αγαμίας
μελλόνυμφο. Απευθύνεται δε, προς τον εφημέριο του εν λόγω ιερού
Ναού, ο οποίος πιστοποιεί την αγαμία του αιτούντος, και όχι
απρόσωπα προς τον ιερό Ναό..

3. Επίσης, απαιτείται η φυσική παρουσία δύο (2) ενηλίκων μαρτύρων (όχι
συγγενών 1ου και 2ου βαθμού με τους μελλόνυμφους). Οι μάρτυρες θα
πρέπει να έχουν μαζί τους το αστυνομικό δελτίο ταυτότητος ή το
διαβατήριό τους και υπογράφουν ενώπιον του εφημερίου στο
εκδιδόμενο πιστοποιητικό αγαμίας.

Όσον αφορά στον βαθμό του Γάμου, βάσει της υπ’ αριθμ. 2320/1982
Συνοδικής Εγκυκλίου, θα πρέπει να προσμετρώνται όλοι οι πρότεροι
τελεσθέντες και νομίμως λυθέντες γάμοι, είτε πολιτικού είτε θρησκευτικού

τύπου, καθώς και οι θρησκευτικού τύπου γάμοι που τελέσθηκαν σε άλλη
χριστιανική ομολογία.

Τα πιστοποιητικά αγαμίας και ασχέτου συγγενείας εκδίδονται από τις ενορίες των μελλονύμφων. Ενορία θεωρείται, συνήθως, η πλησιέστερη τοπικά στην
κατοικία του ενδιαφερομένου Εκκλησία, στα όρια της οποίας διαμένει αυτός τα τελευταία πέντε (5) έτη. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμπληρώνει πενταετή παραμονή στην ενορία του, θα απευθύνεται στην προηγούμενη ενορία η στην
ενορία του τόπου καταγωγής του.

1. Για την έκδοση του πιστοποιητικού αγαμίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η,
προσκομίζει: Πιστοποιητικό βαπτίσεως η ληξιαρχική πράξη
γεννήσεως, το οποίο και επισυνάπτεται με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά.

2. Συμπληρώνει και υπογράφει ενώπιον του εφημερίου ιερέως της
ενορίας τους μία (1) υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί της
κατοικίας και της αγαμίας τους. Η επισυναπτόμενη στο πιστοποιητικό
αγαμίας υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, υπογράφεται
αυτοπροσώπως από τον αναφερόμενο στο πιστοποιητικό αγαμίας μελλόνυμφο. Απευθύνεται δε, προς τον εφημέριο του εν λόγω ιερού Ναού, ο οποίος πιστοποιεί την αγαμία του αιτούντος, και όχι
απρόσωπα προς τον ιερό Ναό.

3. Επίσης, απαιτείται η φυσική παρουσία δύο (2) ενηλίκων μαρτύρων (όχι συγγενών 1ου και 2ου βαθμού με τους μελλόνυμφους). Οι μάρτυρες θα
πρέπει να έχουν μαζί τους το αστυνομικό δελτίο ταυτότητος ή το
διαβατήριό τους και υπογράφουν ενώπιον του εφημερίου στο
εκδιδόμενο πιστοποιητικό αγαμίας.

Όσον αφορά στον βαθμό του Γάμου, βάσει της υπ’ αριθμ. 2320/1982
Συνοδικής Εγκυκλίου, θα πρέπει να προσμετρώνται όλοι οι πρότεροι
τελεσθέντες και νομίμως λυθέντες γάμοι, είτε πολιτικού είτε θρησκευτικούτύπου, καθώς και οι θρησκευτικού τύπου γάμοι που τελέσθηκαν σε άλλη χριστιανική ομολογία.

 

Β’ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΓΑΜΙΑΣ και ΑΣΧΕΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για όσους κατοίκους του εξωτερικού ζητούν πιστοποιητικό αγαμίας και δεν
είναι εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας από την εκκλησιαστική αρχή
του τόπου κατοικίας των και εφόσον αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η έκδοση
πιστοποιητικού από αρμόδια εκκλησιαστική αρχή της προηγούμενης ενορίας
στην οποία διέμεναν, αυτό μπορεί να εκδοθεί, αφού προσκομισθεί η
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με το σχετικό κείμενο (βλ. περίπτωση
Νο 6), υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, θεωρημένου του γνησίου της
υπογραφής του αιτούντος από το αρμόδιο Προξενείο της διαμονής του στο
εξωτερικό, καθώς και επικυρωμένη εξουσιόδοτηση για την περίπτωση που
άλλο πρόσωπο θα αναλάβει την σχετική διαδικασία εκδόσεως και παραλαβής
αντ’ αυτού (βλ. περίπτωση Νο 6). Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα μπορούν να
εκδοθούν και μέσω https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai- kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr με τους σχετικούς κωδικούς
taxisnet.

Στην περίπτωση που έχει τελεσθεί προηγουμένως πολιτικός γάμος,
προσκομίζεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως τελέσεως πολιτικού γάμου και
δηλώνεται και στην υπεύθυνη δήλωση. Ο Γάμος μεταξύ των αυτών φυσικών
προσώπων, που έχουν τελέσει μεταξύ τους πολιτικού τύπου γάμο,
ιερολογούμενος υπό της Εκκλησίας, προφανώς δεν θεωρείται νέος γάμος και
δεν προσμετράται ως επόμενος βαθμός Γάμου.

Εάν το πιστοποιητικό αγαμίας εκδίδεται από ενορία άλλης
Μητροπόλεως, θα πρέπει να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του
εφημερίου που το εκδίδει από την ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει η
ενορία που το εξέδωσε.

Για όσους κατοίκους του εξωτερικού ζητούν πιστοποιητικό αγαμίας και δεν είναι εφικτή η έκδοση πιστοποιητικού αγαμίας από την εκκλησιαστική αρχή
του τόπου κατοικίας των και εφόσον αποδεδειγμένα είναι αδύνατη η έκδοση
πιστοποιητικού από αρμόδια εκκλησιαστική αρχή της προηγούμενης ενορίας στην οποία διέμεναν, αυτό μπορεί να εκδοθεί, αφού προσκομισθεί η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 με το σχετικό κείμενο (βλ. περίπτωση
Νο 6), υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο, θεωρημένου του γνησίου της υπογραφής του αιτούντος από το αρμόδιο Προξενείο της διαμονής του στο
εξωτερικό, καθώς και επικυρωμένη εξουσιόδοτηση για την περίπτωση που άλλο πρόσωπο θα αναλάβει την σχετική διαδικασία εκδόσεως και παραλαβής
αντ’ αυτού (βλ. περίπτωση Νο 6). Επίσης τα ανωτέρω έγγραφα μπορούν να εκδοθούν και μέσω https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai- kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr με τους σχετικούς κωδικούς taxisnet.

Στην περίπτωση που έχει τελεσθεί προηγουμένως πολιτικός γάμος,
προσκομίζεται αντίγραφο ληξιαρχικής πράξεως τελέσεως πολιτικού γάμου και
δηλώνεται και στην υπεύθυνη δήλωση. Ο Γάμος μεταξύ των αυτών φυσικών προσώπων, που έχουν τελέσει μεταξύ τους πολιτικού τύπου γάμο,
ιερολογούμενος υπό της Εκκλησίας, προφανώς δεν θεωρείται νέος γάμος και
δεν προσμετράται ως επόμενος βαθμός Γάμου.

Εάν το πιστοποιητικό αγαμίας εκδίδεται από ενορία άλλης
Μητροπόλεως, θα πρέπει να θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής του εφημερίου που το εκδίδει από την ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει η ενορία που το εξέδωσε.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
 • ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ

Ένας Γάμος λύεται:

1. με την έκδοση διαζυγίου δια αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως η με έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων που αποτυπώνεται σε συμβολαιογραφική πράξη,

2. με τον θάνατο ενός εκ των συζύγων.
Εάν ένας από τους μελλονύμφους, ή και οι δύο, έχει τελέσει προηγούμενο γάμο, στην διαδικασία εκδόσεως του πιστοποιητικού
αγαμίας, απαιτούνται τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν την λύση αυτού:

 • ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ

Σε περίπτωση προηγουμένου θρησκευτικού Γάμου απαιτείται το διαζευκτήριο με την ένδειξη «Δια Γάμον», που να προσδιορίζει και τον βαθμό αυτού. Εκδίδεται από την ιερά Μητρόπολη, στα όρια της οποίας τελέσθηκε ο Γάμος.

Σε περίπτωση λυθέντος πολιτικού γάμου που υπήρχε χωρίς να έχει τελεσθεί και θρησκευτικός μεταξύ των αυτών προσώπων, εάν μεν ο γάμος λύθηκε με δικαστική απόφαση, κατατίθεται η ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάμου από το Ληξιαρχείο του Δήμου με καταχωρημένη την μεταβολή-διάζευξη λόγω αμετάκλητης δικαστικής αποφάσεως ή εάν ο γάμος λύθηκε με συμβολαιογραφική πράξη, υποβάλλεται ένα αντίγραφο αυτής.

Η σύναψη συμφώνου συμβιώσεως και η τυχόν λύση του ΔΕΝ θεωρείται γάμος και ΔΕΝ προσμετράται ως βαθμός γάμου.

 • ΧΗΡΕΙΑ

Σε περίπτωση χηρείας κατατίθενται:
Η ληξιαρχική πράξη θανάτου και ένα πιστοποιητικό Γάμου από την Μητρόπολη στην οποία τελέσθηκε ο προηγούμενος Γάμος όπου να
εμφαίνεται ο βαθμός του Γάμου (Α’ η Β’) η ληξιαρχική πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο του Δήμου, με καταχωρημένη την μεταβολή.

 • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στην περίπτωση που έχει τελεσθεί πολιτικός γάμος μεταξύ δύο φυσικών προσώπων χωρίς να έχει τελεσθεί μεταξύ τους θρησκευτικού τύπου Γάμος και έχει λυθεί, εάν κάποιο από τα δύο πρόσωπα επιθυμεί να τελέσει στη συνέχεια με άλλο πρόσωπο θρησκευτικό Γάμο, στην υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται επίσης η μεταβολή αυτή του προηγουμένου λυθέντος πολιτικού γάμου.
Στην περίπτωση αυτή, παρότι για την Εκκλησία ο διαλυθείς πολιτικός
γάμος δεν θεωρείται Γάμος, προσμετράται όμως ως βαθμός Γάμου και ο
θρησκευτικός που πρόκειται να τελεσθεί προσμετράται ως επόμενος βαθμός
Γάμου.

 • ΓΑΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΗΝΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ

Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ Έλληνα και αλλοδαπού, αμφοτέρων Ορθοδόξων, για το αλλοδαπό μέλος, επί πλέον των ως άνω δικαιολογητικών, απαιτούνται και τα εξής δικαιολογητικά έγγραφα:

 

 1. Πιστοποιητικό γεννήσεως από δημόσια αρχή του τόπου καταγωγής του,
 2. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως από την ενορία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της χώρας του,
 3. Πιστοποιητικό αγαμίας από δημόσιο φορέα – υπηρεσία της χώρας του η από την ενορία της Ορθόδοξης Εκκλησίας της
  χώρας του, όπου να φαίνεται οπωσδήποτε ο βαθμός του γάμου,
 4. Στην περίπτωση όπου υπάρχει προηγούμενος γάμος, απαιτείται η πράξη της λύσης του και προσκομίζεται το σχετικό διαζευκτήριο στην περίπτωση θρησκευτικού Γάμου, η στην περίπτωση πολιτικού γάμου, ληξιαρχική πράξη Γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο.
 5. Εφόσον το αλλοδαπό μέλος δεν προέρχεται από κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Ν. 1975/1991 απαιτείται επιπλέον ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ η VISA η οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι ο αλλοδαπός ευρίσκεται νομίμως στην Ελλάδα (η ημερομηνία λήξης του εγγράφου πρέπει να απέχει χρονικά το λιγότερο έξι μηνες
  μετά από την ημερομηνία τελέσεως του Γάμου).
 6. Εάν το αλλοδαπό μέλος τυγχάνει διαζευγμένο ή χηρεύει, θα πρέπει να προσκομίσει επίσημο έγγραφο δημόσιας αρχής, από το οποίο να πιστοποιείται αυτό το γεγονός π.χ. διαζευκτήριο ή δικαστική απόφαση λύσεως του τελεσθέντος γάμου και στην περίπτωση της χηρείας, ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 7. Σε περίπτωση Γάμου μεταξύ ενός ορθοδόξου και ενός ετεροδόξου, αμφοτέρων Ελλήνων πολιτών, ή μεταξύ ορθοδόξου Έλληνος πολίτου και αλλοδαπού ετεροδόξου (μεικτός Γάμος), το ετερόδοξο μέλος θα πρέπει να προσκομίσει
  α) πιστοποιητικό γεννήσεως από δημόσια αρχή του τόπου καταγωγής του,
  β) πιστοποιητικό βαπτίσεως από την χριστιανική ομολογία στην οποία ανήκει,
  γ) πιστοποιητικό αγαμίας από δημόσιο φορέα, όπου να φαίνεται οπωσδήποτε ο βαθμός του γάμου και
  δ) μία υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, η συμβολαιογραφική πράξη, στην οποία θα δηλώνεται (από το ετερόδοξο μέλος), πως αποδέχεται, ότι τα παιδιά που θα προέλθουν από τον γάμο θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν σύμφωνα με το ορθόδοξο δόγμα.
 8. Εάν το ετερόδοξο μέλος τυγχάνει διαζευγμένο η χηρεύει, θα προσκομίζεται και πάλι, ανάλογα με την περίπτωση, έγγραφο δημόσιας αρχής, από το οποίο να πιστοποιείται το γεγονός της διαζεύξεως η της χηρείας.
 • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Τα πιστοποιητικά Εξωτερικού του αλλοδαπού μέλους πρέπει να φέρουν την σφραγίδα Χάγης (Apostille) από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας του.
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά είτε από την επίσημη ελληνική αρχή του εξωτερικού είτε από
πιστοποιημένο μεταφραστικό γραφείο η μεταφραστή στην Ελλάδα.
Για τα εκκλησιαστικά πιστοποιητικά απαιτείται θεώρηση από το αρμόδιο γραφείο Επικυρώσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της
Ελλάδος (Ιασίου 1, Τ.Κ. : 115 21, Αθήνα).

 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Προκειμένου να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ελευθερογαμίας (αγαμίας και ασχέτου συγγενείας) θα πρέπει να συγκεντρωθούν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως η πιστοποιητικό Βαπτίσεως του ενδιαφερομένου,
 2. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986,
 3. Ληξιαρχική πράξη πολιτικού γάμου ή σύμφωνο συμβιώσεως, εάν υφίστανται,
 4. Αστυνομικό δελτίο ταυτότητος ή διαβατήριο,
 5. Δύο (2) Μάρτυρες με ταυτότητες,
 6. Σε περίπτωση διάζευξης: Διαζευκτήριο με ένδειξη «Δια Γάμον» (ή προκειμένου για πολιτικού τύπου γάμο, ληξιαρχική πράξη
  γάμου με καταχωρημένη μεταβολή της λύσεως του γάμου).
 7. Σε περίπτωση χηρείας: Ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό γάμου η ληξιαρχική πράξη γάμου.

Γ’ ΠΑΡΑΝΥΜΦΟΙ

Οι Παράνυμφοι οφείλουν να προσκομίσουν προ του Γάμου
πιστοποιητικό Βαπτίσεώς τους ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

Οι Παράνυμφοι οφείλουν να προσκομίσουν προ του Γάμου
πιστοποιητικό Βαπτίσεώς τους ή Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως.

Δ’ ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ

Προκειμένου να εκδοθεί από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης το
«Σημείωμα προς Τέλεσιν Γάμου» (Άδεια Γάμου), για την τέλεση του
Μυστηρίου του Γάμου σε ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
απαιτείται μετά την έκδοση των πιστοποιητικών Αγαμίας, να εμφανισθούν και
οι δύο μελλόνυμφοι στον Ιερό Ναό, όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο του Γάμου,
έχοντες μαζί τους το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας η το Διαβατήριό τους, για
την έκδοση του Εγγυητικού.

Ο ιερεύς – εφημέριος του Ιερού Ναού όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο του
Γάμου, για να προχωρήσει στην συμπλήρωση του Εγγυητικού – Αιτήσεως για
την έκδοση Αδείας Γάμου, οφείλει να έχει συγκεντρώσει:

 • Δύο (2) Πιστοποιητικά αγαμίας μελλονύμφων.
 • Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων.
  Πρόκειται για αμετάκλητη δήλωση, που συμπληρώνεται και υπογράφεται ενώπιον του ιερέως, δια της οποίας οι μελλόνυμφοι αποφασίζουν για το επώνυμο που θα έχουν τα τέκνα που θα αποκτήσουναπό τον γάμο τους.

  Το οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα μπορεί να είναι είτε το
  επώνυμο του ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους,
  που όμως σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα
  από δύο (2) επώνυμα.

  Συντάσσεται σε τουλάχιστον δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα
  θα συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά για την έκδοση της Αδείας του Γάμου
  και τα υπόλοιπα δίνονται στους ενδιαφερομένους.

  Σε περίπτωση που έχει τελεσθεί μεταξύ των μελλονύμφων πολιτικός
  γάμος, θα πρέπει να προσκομισθεί και αντίγραφο της Πράξεως Προσδιορισμού επωνύμου τέκνων που συνετάγη προ του πολιτικού γάμου.
 • Δημοσίευση της προαναγγελίας του γάμου σε καθημερινή εφημερίδα
  πανελλαδικής κυκλοφορίας (δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται που και πότε
  θα τελεσθεί ο γάμος). Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος επισυνάπτεται η
  ληξιαρχική πράξη αυτού, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση της προαναγγελίας
  σε εφημερίδα.
  Στην περίπτωση που έχει συναφθεί σύμφωνο συμβιώσεως απαιτείται και
  πάλι η δημοσίευση της προαναγγελίας του γάμου σε εφημερίδα.
 • Ένα (1) παράβολο χαρτοσήμου (ονομαστικής αξίας 15 €, πληρωτέας
  18 €, από Δ.Ο.Υ.).

Είναι λοιπόν, το εγγυητικό, το τελικό δικαιολογητικό έγγραφο, το οποίο υπογράφει υπεύθυνα ο ιερεύς – εφημέριος του Ιερού Ναού όπου θα τελεσθεί ο Γάμος, με το οποίο ουσιαστικά εγγυάται ότι, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν προσκομισθεί, έχει ελεγχθεί η γνησιότητα τους, δηλαδή η ταυτοπροσωπία των μελλονύμφων και των μαρτύρων -οι οποίοι και υπογράφουν απαραίτητα ενώπιόν του, προκειμένου να βεβαιωθεί το άσχετο της συγγενείας τους- και αφού βεβαιωθεί ότι είναι τυπικώς και ουσιαστικώς ορθά, αιτείται την έκδοση του Σημειώματος προς τέλεση Γάμου (Άδεια Γάμου) από το αρμόδιο γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Για το Εγγυητικό απαιτούνται :

1. Πιστοποιητικά αγαμίας μελλονύμφων (2).
2. Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων.
3. Δημοσίευση σε εφημερίδα η Ληξιαρχική Πράξη πολιτικούγάμου.
4. Ένα (1) Παράβολο ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 15 €.
5. Σε περίπτωση προηγουμένου Γάμου, τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά έγγραφα, που πιστοποιούν την λύση του.

Προκειμένου να εκδοθεί από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης το «Σημείωμα προς Τέλεσιν Γάμου» (Άδεια Γάμου), για την τέλεση του Μυστηρίου του Γάμου σε ενορία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης,
απαιτείται μετά την έκδοση των πιστοποιητικών Αγαμίας, να εμφανισθούν και οι δύο μελλόνυμφοι στον Ιερό Ναό, όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο του Γάμου, έχοντες μαζί τους το Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας η το Διαβατήριό τους, για
την έκδοση του Εγγυητικού.

Ο ιερεύς – εφημέριος του Ιερού Ναού όπου θα τελεσθεί το Μυστήριο του Γάμου, για να προχωρήσει στην συμπλήρωση του Εγγυητικού – Αιτήσεως για
την έκδοση Αδείας Γάμου, οφείλει να έχει συγκεντρώσει:

 • Δύο (2) Πιστοποιητικά αγαμίας μελλονύμφων.
 • Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων.
  Πρόκειται για αμετάκλητη δήλωση, που συμπληρώνεται και υπογράφεται ενώπιον του ιερέως, δια της οποίας οι μελλόνυμφοι αποφασίζουν για το επώνυμο που θα έχουν τα τέκνα που θα αποκτήσουναπό τον γάμο τους.

  Το οριζόμενο επώνυμο, κοινό για όλα τα τέκνα μπορεί να είναι είτε το
  επώνυμο του ενός από τους γονείς είτε συνδυασμός των επωνύμων τους, που όμως σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερα
  από δύο (2) επώνυμα.

  Συντάσσεται σε τουλάχιστον δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων το ένα θα συμπεριληφθεί στα δικαιολογητικά για την έκδοση της Αδείας του Γάμου και τα υπόλοιπα δίνονται στους ενδιαφερομένους.

  Σε περίπτωση που έχει τελεσθεί μεταξύ των μελλονύμφων πολιτικός
  γάμος, θα πρέπει να προσκομισθεί και αντίγραφο της Πράξεως Προσδιορισμού επωνύμου τέκνων που συνετάγη προ του πολιτικού γάμου.

 • Δημοσίευση της προαναγγελίας του γάμου σε καθημερινή εφημερίδα
  πανελλαδικής κυκλοφορίας (δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται που και πότε θα τελεσθεί ο γάμος). Εάν έχει προηγηθεί πολιτικός γάμος επισυνάπτεται η
  ληξιαρχική πράξη αυτού, χωρίς να απαιτείται δημοσίευση της προαναγγελίας σε εφημερίδα.
  Στην περίπτωση που έχει συναφθεί σύμφωνο συμβιώσεως απαιτείται και
  πάλι η δημοσίευση της προαναγγελίας του γάμου σε εφημερίδα.
 • Ένα (1) παράβολο χαρτοσήμου (ονομαστικής αξίας 15 €, πληρωτέας
  18 €, από Δ.Ο.Υ.).

Είναι λοιπόν, το εγγυητικό, το τελικό δικαιολογητικό έγγραφο, το οποίο υπογράφει υπεύθυνα ο ιερεύς – εφημέριος του Ιερού Ναού όπου θα τελεσθεί ο Γάμος, με το οποίο ουσιαστικά εγγυάται ότι, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν προσκομισθεί, έχει ελεγχθεί η γνησιότητα τους, δηλαδή η ταυτοπροσωπία των μελλονύμφων και των μαρτύρων -οι οποίοι και υπογράφουν απαραίτητα ενώπιόν του, προκειμένου να βεβαιωθεί το άσχετο της συγγενείας τους- και αφού βεβαιωθεί ότι είναι τυπικώς και ουσιαστικώς ορθά, αιτείται την έκδοση του Σημειώματος προς τέλεση Γάμου (Άδεια Γάμου) από το αρμόδιο γραφείο Γάμων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:

Για το Εγγυητικό απαιτούνται :

1. Πιστοποιητικά αγαμίας μελλονύμφων (2).
2. Πράξη Προσδιορισμού Επωνύμου Τέκνων.
3. Δημοσίευση σε εφημερίδα η Ληξιαρχική Πράξη πολιτικού
γάμου.
4. Ένα (1) Παράβολο ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ 15 €.
5. Σε περίπτωση προηγουμένου Γάμου, τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά έγγραφα, που πιστοποιούν την λύση του.

Ε' ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

Τέλος, για την έκδοση της Αδείας του Γάμου απαιτείται η κατάθεση των ως
άνω περιγραφομένων δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο Γάμων της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών είναι δυνατόν να γίνει από
οποιοδήποτε πρόσωπο (όχι απαραίτητα από κάποιον από τους
μελλονύμφους) και η Άδεια εκδίδεται άμεσα.

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και η Άδεια του Γάμου έχουν ισχύ έξι
(6) μηνών.

Τέλος, για την έκδοση της Αδείας του Γάμου απαιτείται η κατάθεση των ως
άνω περιγραφομένων δικαιολογητικών στο αρμόδιο γραφείο Γάμων της Ιεράς
Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών είναι δυνατόν να γίνει από
οποιοδήποτε πρόσωπο (όχι απαραίτητα από κάποιον από τους
μελλονύμφους) και η Άδεια εκδίδεται άμεσα.

Όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και η Άδεια του Γάμου έχουν ισχύ έξι
(6) μηνών.

Ζ’ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΤΕΛΕΣΕΩΣ ΓΑΜΟΥ

Οι προϋποθέσεις τελέσεως Θρησκευτικού Γάμου και τα κωλύματα που ισχύουν σήμερα, ως επί των Ιερών Κανόνων ερειδόμενα για την τέλεσή του, αναφέρει λεπτομερώς η υπ’ αριθμ. 2320/1982 Συνοδική Εγκύκλιος. Σύμφωνα με αυτήν, για την τέλεση Θρησκευτικού Γάμου ισχύουν τα εξής κωλύματα:

 • Ένεκα ηλικίας

Για την σύναψη γάμου απαιτείται οι μελλόνυμφοι να έχουν συμπληρωμένο το 18ο έτος της ηλικίας τους. Επίσης, η συναίνεση των εις
γάμον συνερχομένων δηλούται αυτοπροσώπως και άνευ αιρέσεως η προθεσμίας.

Στην περίπτωση της ανηλικότητος, δηλαδή εάν ένας από τους μελλονύμφους δεν έχει συμπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του, απαιτείται η συναίνεση των ασκούντων την γονική μέριμνα γονέων η του έχοντος την επιμέλεια του ανηλίκου. Η συγκατάθεση υποβάλλεται εγγράφως στην Ιερά Μητρόπολη, η οποία αρμοδίως διαβιβάζει το αίτημα για την έκδοση αδείας γάμου ανηλίκου στην Ιερά Σύνοδο, απ’ όπου και εκδίδεται η άδεια. Σε περίπτωση διαφωνίας των ασκούντων την γονική μέριμνα η σε περίπτωση κατά την οποία δεν συγκατατίθεται ο έχων την επιμέλειαν του ανηλίκου, την άδεια δίδει το αρμόδιο δικαστήριο με την έκδοση δικαστικής αποφάσεως.

 • Ένεκα διαφοράς Θρησκείας

Κωλύεται εξάπαντος ο γάμος χριστιανού με αλλόθρησκο. Κατ’οικονομίαν επιτρέπεται τέλεση γάμου με ετεροδόξους χριστιανούς (μεικτός γάμος) υπό καθορισμένες προϋποθέσεις.

 • Ένεκα υφισταμένου γάμου

Κωλύεται η σύναψη ετέρου γάμου πριν η αμετακλήτως λυθεί η
ακυρωθεί οιοσδήποτε υφιστάμενος τύπος γάμου.

 • Ένεκα τετάρτου γάμου

Κωλύεται ο τέταρτος γάμος, προϋπάρξαντος τρίτου εγκύρου.

 • Ένεκα συγγενείας εξ αίματος

Κωλύεται ο γάμος μετά συγγενών εξ αίματος κάτ’ ευθείαν με γραμμή απεριορίστως και με τους ανιόντες και με κατιόντες συγγενείς, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τετάρτου βαθμού (πρώτοι εξάδελφοι). Τα παιδιά των πρώτων εξαδέλφων παντρεύονται. Επίσης λ.χ. η κόρη του πρώτου εξαδέλφου δύναται να νυμφευθεί με τον πρώτο εξάδελφο του πατέρα της.

Δύο αδέλφια δεν δύναται να νυμφευθούν δύο άλλα αδέλφια ούτε ταυτοχρόνως ούτε κεχωρισμένως. (ΝΔ Κανών της Πενθέκτης ΟικουμενικήςΣυνόδου).

Δύο αδέλφια δύναται να νυμφευθούν δύο πρώτα εξαδέλφια.

 • Ένεκα συγγενείας εξ αγχιστείας

Κωλύεται ο γάμος μετά συγγενών εξ αγχιστείας κάτ’ ευθείαν μενγραμμήν απεριορίστως, εκ πλαγίου δε μέχρι και του τρίτου βαθμού. Έτσι
κωλύεται ο γάμος πατρός και υιού με μητέρα και θυγατέρα (α βαθμός κατ’ευθείαν γραμμής αγχιστείας), παππού και εγγονού με μάμμη και εγγονή (β βαθμὸς).

Συγγένεια επίσης, όσον αφορά στα κωλύματα του γάμου, υφίσταται και μεταξύ τέκνου γεννημένου χωρίς γάμο των γονέων του (εξώγαμου) η των κατιόντων αυτού και του εξ αναγνωρίσεως πατρός του η των εξ αίματος συγγενών αυτού. Επίσης, το μη γνήσιο τέκνο, δηλαδή το αναγνωρισθέν, επέχει τάξη γνησίου απέναντι της μητέρας του και των προς την μητέρα συγγενών.

Εκ του πλαγίου αγχιστεία: Ο πρώην σύζυγος δεν δύναται να συνάψει γάμο μετά του αδελφού, θείου η ανεψιού του τέως συζύγου, ούτε με τον ανδράδελφο η ανδραδέλφη (κουνιάδο η κουνιάδα). Επίσης, δεν επιτρέπεται σε δύο αδελφούς η αδελφές να έλθουν σε γάμο μετά του αυτού προσώπου αλληλοδιαδόχως. Η ισχύς του εν λόγω κωλύματος αρχίζει μετά την λύση του πρώτου γάμου, διότι η εξ αγχιστείας συγγένεια εξακολουθεί υφισταμένη και μετά την λύση του γάμου.

Παρεπομένη η καταχρηστική αγχιστεία: Κωλύεται ο γάμος συγγενών εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού του ενός των συζύγων μετά συγγενούς εξ αίματος μέχρι και του δευτέρου βαθμού του ετέρου συζύγου. Συνεπώς, δεν δύναται να συναφθεί γάμος μεταξύ γονέως η παππού, τέκνου η εγγονού και αδελφού ενός εκάστου των συζύγων μετά των αυτών συγγενών του ετέρου συζύγου, του κωλύματος υφισταμένου και μετά την λύση η ακύρωση του γάμου.

 • Ένεκα υιοθεσίας

Κωλύεται ο γάμος του υιοθετήσαντος η των κατιόντων αυτού μετά του υιοθετηθέντος. Το κώλυμα υφίσταται και μετά την λύση της υιοθεσίας.

 • Ένεκα του Βαπτίσματος (πνευματική συγγένεια).

Κωλύεται ο γάμος του αναδόχου μετά του αναδεκτού, του πατρός η της μητρός αυτού και τανάπαλιν. Το κώλυμα τούτο αναφέρει ο ΝΓ Κανών της Πενθέκτης εν Τρούλλω Οικουμενικής Συνόδου και η απαγόρευση συνάψεως γάμου μεταξύ πνευματικών συγγενών επεκτείνεται μέχρι και του δευτέρου βαθμού, δηλαδή μέχρι του πατέρα η της μητέρας του η της αναδεκτού.

Δεν λογίζονται πνευματικοί αδελφοί κατά το νόημα του κανόνος εκείνοι
που έχουν κοινό ανάδοχο.

Η' ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Κωλύεται ο γάμος του αναδόχου μετά του αναδεκτού, του πατρός η της μητρός αυτού και τανάπαλιν. Το κώλυμα τούτο αναφέρει ο ΝΓ Κανών της Πενθέκτης εν Τρούλλω Οικουμενικής Συνόδου και η απαγόρευση συνάψεως γάμου μεταξύ πνευματικών συγγενών επεκτείνεται μέχρι και του δευτέρου βαθμού, δηλαδή μέχρι του πατέρα η της μητέρας του η της αναδεκτού.

Δεν λογίζονται πνευματικοί αδελφοί κατά το νόημα του κανόνος εκείνοι που έχουν κοινό ανάδοχο.

Έτσι, στην επισυναπτόμενη στο πιστοποιητικό αγαμίας Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986, την οποία θα πρέπει να υπογράφει αυτοπροσώπως ο αναφερόμενος στο πιστοποιητικό αγαμίας μελλόνυμφος και η οποία θα απευθύνεται προς τον εφημέριο του Ιερού Ναού (τάδε), ο οποίος πιστοποιεί την αγαμία του αιτούντος, δηλώνεται το εξής:

 • Σε περίπτωση Πρώτου (Α ) Γάμου

«Είμαι άγαμος/-η μέχρι σήμερα και δεν έχω τελέσει άλλο θρησκευτικό η πολιτικό γάμο, ούτε έχω συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην Ελλάδα η το
εξωτερικό. Έχω την πρόθεση να έλθω σε πρώτο (Α ) Γάμο μετά του (τάδε) η της (τάδε), με τον οποίο/την οποία δεν μας συνδέει ουδεμίας φύσεως
συγγένεια εξ αίματος, εξ αγχιστείας, η εκ του θείου Βαπτίσματος».

 • Σε περίπτωση Δευτέρου (Β ) η Τρίτου (Γ ) Γάμου

«Είμαι άγαμος/-η μετά από την διάζευξή μου/την χηρεία μου, και μέχρι σήμερα δεν έχω τελέσει άλλο θρησκευτικό η πολιτικό γάμο ούτε έχω συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην Ελλάδα η το εξωτερικό. Έχω την πρόθεση να έλθω σε δεύτερο (Β ) η τρίτο (Γ ) γάμο μετά του (τάδε) η της (τάδε), με τον οποίο/την οποία δεν μας συνδέει ουδεμίας φύσεως συγγένεια εξ αίματος, εξ αγχιστείας, η εκ του θείου Βαπτίσματος».

 • Στην περίπτωση που έχει τελεσθεί προηγουμένως Πολιτικός Γάμος η έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης

«Έχω τελέσει πολιτικό γάμο/συνάψει σύμφωνο συμβίωσης μετά του (τάδε) η της (τάδε), και προτίθεμαι να συνάψω μετ’ αυτού/αυτής και
θρησκευτικό Πρώτο (Α ) η Δεύτερο (Β ) η Τρίτο (Γ ), με τον οποίο/την οποία δεν μας συνδέει ουδεμίας φύσεως συγγένεια εξ αίματος, εξ αγχιστείας, η εκ του θείου Βαπτίσματος».
Στην καταμέτρηση του βαθμού του Γάμου, βάσει της υπ’ αριθμ. 2320/1982 Συνοδικής Εγκυκλίου, θα πρέπει να προσμετρώνται όλοι οι
προηγουμένως τελεσθέντες και νομίμως λυθέντες γάμοι, είτε πολιτικοί, είτε οποιουδήποτε άλλου δόγματος.

 • Στην περίπτωση μεικτού γάμου :

Το ετερόδοξο μέλος υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.Δ. 1599/1986, απευθυνόμενη προς τον εφημέριο, στην οποία θα δηλούται ότι:
«Αποδέχομαι όπως τα τέκνα, που θα προκύψουν από τον γάμο μου μετά του (τάδε) η της (τάδε), θα βαπτισθούν και θα ανατραφούν σύμφωνα με το
Ορθόδοξον Χριστιανικόν Δόγμα (αριθμ. Αποφ. 2141/1977, της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος)».

 • Σε περίπτωση Εξουσιοδότησης:

«Εξουσιοδοτώ τον/την ……………………………………………………… του…………………………….., με Α.Δ.Τ. …..….., εκδ. αρχή………………….,
να παραλάβει αντί εμού το πιστοποιητικό αγαμίας μου από τον εφημέριο του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτηρος (Δελφών και Μαιούλη). Ο

γάμος πρόκειται να τελεσθεί την ………………….. (Η/Μ/Ε) στον Ιερό Ναό……………………..……………………………….. της Ιεράς Μητροπόλεως………………………………………..».

error: Content is protected !!
Μετάβαση στο περιεχόμενο