Ιερά Μητρόπολις Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Δελφών & Μιαούλη, 546 42

2310 828989

Τηλέφωνο Ιερού Ναού

Βάπτιση

Χρήσιμες οδηγίες για την τέλεση της βάπτισης

Χρήσιμες οδηγίες για την τέλεση της βάπτισης

Οι Έλληνες ορθόδοξοι γονείς, προκειμένου να βαπτίσουν το παιδί τους, πρέπει να ενεργήσουν ως εξής:

α) Αφού καθορίσουν την ημερομηνία της βαπτίσεως, προσκομίζουν στον εφημέριο τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το Ληξιαρχείο, όπου έχει δηλωθεί η γέννησή του.

β) Εάν επιθυμούν να τελέσουν το μυστήριο όχι στο ναό της ενορίας τους,(πράγμα το οποίο ποιμαντικά δεν ενδείκνυται) αλλά σε άλλη ενορία, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον εφημέριο της ενορίας τους να μεταβιβάσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στο ναό όπου θα τελεσθεί το μυστήριο. Συνιστάται να τελείται το μυστήριο στο ναό της ενορίας κατοικίας του νηπίου, αφού εκεί θα συνεχίσει να έχει την εκκλησιαστική αναφορά και συναναστροφή του.

γ) Παίρνουμε από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο δήλωση βαπτίσεως.

δ) Καταθέτουν τη δήλωση βαπτίσεως, εντός μηνός στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι καταχωρημένη η γέννηση του παιδιού.

ε) Ανάδοχο του παιδιού τους δεν μπορούν να έχουν ένα αλλόδοξο ή αλλόθρησκο, αλλά και Ορθόδοξο, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο.

Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται.

Ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α) Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας ή κηδεμόνας, για την τέλεση του μυστηρίου και την ονοματοδοσία απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα ότι συμφωνεί ή – σε κατάσταση κηδεμονίας – αμφοτέρων των γονέων ότι συμφωνούν.

β) Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για το Βάπτισμα ή την ονοματοδοσία, μπορούν αυτά να γίνουν μόνον κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.

Προσοχή! Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου – προσωρινή ή μη – στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν εξασφαλίζει τον εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.

γ) Σε περίπτωση απουσίας ενός γονέα ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν ο άλλος γονέας προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο απουσιάζων γονέας κηρύττεται ρητά άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

δ) Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα λόγω ευλόγου κωλύματος (ασθενείας, αποδημίας κ.λπ.), τότε ο εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφ’ όσον εκ μέρους του απόντος γονέα υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για τη βάπτιση του τέκνου κατά το ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

ε) Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο εφημέριος 1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη και να λάβει την συγκατάθεσή του γραπτά, 2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνον εκούσια, ο εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενο από το Ληξιαρχείο.

στ) Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει τη Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφ’ όσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και τέλος ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

α) Αφού καθορίσουν την ημερομηνία της βαπτίσεως, προσκομίζουν στον εφημέριο τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, η οποία έχει εκδοθεί από το Ληξιαρχείο, όπου έχει δηλωθεί η γέννησή του.

β) Εάν επιθυμούν να τελέσουν το μυστήριο όχι στο ναό της ενορίας τους,(πράγμα το οποίο ποιμαντικά δεν ενδείκνυται) αλλά σε άλλη ενορία, τότε πρέπει να ζητήσουν από τον εφημέριο της ενορίας τους να μεταβιβάσει τη ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού στο ναό όπου θα τελεσθεί το μυστήριο. Συνιστάται να τελείται το μυστήριο στο ναό της ενορίας κατοικίας του νηπίου, αφού εκεί θα συνεχίσει να έχει την εκκλησιαστική αναφορά και συναναστροφή του.

γ) Παίρνουμε από τον ιερέα που τέλεσε το μυστήριο δήλωση βαπτίσεως.

δ) Καταθέτουν τη δήλωση βαπτίσεως, εντός μηνός στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι καταχωρημένη η γέννηση του παιδιού.

ε) Ανάδοχο του παιδιού τους δεν μπορούν να έχουν ένα αλλόδοξο ή αλλόθρησκο, αλλά και Ορθόδοξο, ο οποίος έχει τελέσει μόνο πολιτικό Γάμο.

Τέκνα προερχόμενα από γονείς που έχουν τελέσει μόνο πολιτικό γάμο, βαπτίζονται.

Ειδικές περιπτώσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

α) Σε περίπτωση που με δικαστική απόφαση την επιμέλεια του παιδιού έχει ο ένας γονέας ή κηδεμόνας, για την τέλεση του μυστηρίου και την ονοματοδοσία απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του άλλου γονέα ότι συμφωνεί ή – σε κατάσταση κηδεμονίας – αμφοτέρων των γονέων ότι συμφωνούν.

β) Σε περίπτωση διαφωνίας των γονέων για το Βάπτισμα ή την ονοματοδοσία, μπορούν αυτά να γίνουν μόνον κατόπιν δικαστικής αποφάσεως.

Προσοχή! Δικαστική απόφαση, η οποία αναθέτει μόνο την επιμέλεια του τέκνου – προσωρινή ή μη – στον ένα εκ των δύο γονέων, δεν εξασφαλίζει τον εφημέριο για την τέλεση Βαπτίσεως.

γ) Σε περίπτωση απουσίας ενός γονέα ο εφημέριος μπορεί να τελέσει το μυστήριο του Βαπτίσματος, όταν ο άλλος γονέας προσκομίσει θεωρημένο αντίγραφο είτε της ληξιαρχικής πράξεως θανάτου είτε της σχετικής δικαστικής απόφασης, βάσει των οποίων ο απουσιάζων γονέας κηρύττεται ρητά άφαντος ή έκπτωτος από τη γονική μέριμνα.

δ) Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα λόγω ευλόγου κωλύματος (ασθενείας, αποδημίας κ.λπ.), τότε ο εφημέριος μπορεί να προχωρήσει στην τέλεση του Βαπτίσματος, εφ’ όσον εκ μέρους του απόντος γονέα υποβληθεί είτε βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου είτε υπεύθυνη δήλωση με το γνήσιο της υπογραφής θεωρημένο, ότι συγκατατίθεται για τη βάπτιση του τέκνου κατά το ορθόδοξο δόγμα και με το συγκεκριμένο όνομα.

ε) Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου ή όταν η μητέρα του ανήλικου τέκνου επικαλείται ότι πατέρας του τέκνου είναι άλλος από τον αναγραφόμενο στην ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, ο εφημέριος 1) οφείλει να αναζητήσει τον πατέρα, το όνομα του οποίου αναγράφεται στη ληξιαρχική πράξη και να λάβει την συγκατάθεσή του γραπτά, 2) αν έχει προσβληθεί η πατρότητα ή έχει αναγνωρισθεί το τέκνον εκούσια, ο εφημέριος μπορεί να δεχθεί ως πατέρα τον προσδιοριζόμενο από το Ληξιαρχείο.

στ) Σε περίπτωση άγαμης μητέρας, επειδή αυτή ασκεί μόνη της τη γονική μέριμνα, ο εφημέριος μπορεί να τελέσει τη Βάπτιση και να δώσει όνομα, εφ’ όσον η άγαμη μητέρα συμπληρώσει υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής της, στην οποία θα δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί αποκλειστικά τη γονική μέριμνα επί του ανήλικου τέκνου της, ότι δεν υφίσταται δικαστική απόφαση, η οποία να απονέμει δικαίωμα ασκήσεως γονικής μέριμνας και στον πατέρα του ανήλικου τέκνου και τέλος ότι επιθυμεί το ανήλικο τέκνο της να βαπτισθεί κατά το ορθόδοξο δόγμα και να λάβει συγκεκριμένο όνομα.

Για την προσέλευση στην Ορθόδοξη Εκκλησία ΕΤΕΡΟΔΟΞΩΝ και ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΩΝ

Α’ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Στην περίπτωση που ετερόδοξος ή αλλόθρησκος θελήσει να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία ισχύουν τα εξής:

α) Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται με άγιο Μύρο κατ’ οικονομίαν.

β) Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται με άγιο Μύρο κατ’ οικονομίαν.

γ) Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό Βάπτισμα (βλ. Σημ.), βαπτίζεται κανονικά.

δ) Εάν είναι αλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κ.λπ.) ή άθρησκος βαπτίζεται.(βλ. Ενότητα Γ’).

Σημ. Πρόκειται για αιρετικές παραφυάδες, μερικές από τις οποίες είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λπ.), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης ή Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) κ.λπ.

Στην περίπτωση που ετερόδοξος ή αλλόθρησκος θελήσει να ενταχθεί στην Ορθόδοξη Εκκλησία ισχύουν τα εξής:

α) Εάν είναι Ρωμαιοκαθολικός, χρίεται με άγιο Μύρο κατ’ οικονομίαν.

β) Εάν είναι Προτεστάντης και ΕΧΕΙ Τριαδικό Βάπτισμα, χρίεται με άγιο Μύρο κατ’ οικονομίαν.

γ) Εάν είναι Προτεστάντης και ΔΕΝ έχει Τριαδικό Βάπτισμα (βλ. Σημ.), βαπτίζεται κανονικά.

δ) Εάν είναι αλλόθρησκος (Μουσουλμάνος, Βουδιστής, κ.λπ.) ή άθρησκος βαπτίζεται.(βλ. Ενότητα Γ’).

Σημ. Πρόκειται για αιρετικές παραφυάδες, μερικές από τις οποίες είναι και οι εξής: Αγαπινισμός, Αδελφοί ελευθέρου Πνεύματος, Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, Βοημοί Αδελφοί, Εκκλησία του Θεού της Πεντηκοστής, Καθαροί, Κουάκεροι, Μορμόνοι, Χριστάδελφοι, τα Παιδιά του Μω, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, Αντιτριαδικές Πεντηκοστιανές Ομάδες (Κοινωνία των Μαθητών του Χριστού, Ανανεωμένοι Χριστιανοί κ.λπ.), υπερκοινοτικές Πεντηκοστιανές Κινήσεις (Ευαγγελική Αδελφότης ή Πεντηκοστή, Πανελλήνιος Χριστιανική Αδελφότης) κ.λπ.

Β’ ΝΗΠΙΑ

1.Ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι γονείς υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – ξεχωριστή ο καθένας τους – με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στον εφημέριο της ενορίας της κατοικίας τους, στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν το νήπιό τους να βαπτισθεί.

2.Σε περίπτωση πού στην προσκομιζόμενη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο όνομα, ο εφημέριος δεν επιτρέπεται να μεταβάλει το δοθέν όνομα ούτε να προσθέσει άλλο από το αρχικά δοθέν ή σε περίπτωση δύο ονομάτων να αφαιρέσει το ένα.

3.Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονέας επιθυμεί τη Βάπτιση απαιτείται δικαστική απόφαση.

4.Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει ορθόδοξος ανάδοχος (νονός), ο οποίος και θα αναλάβει μεταβαπτισματικά την κατήχηση του ανηλίκου.

1.Ετερόδοξοι ή αλλόθρησκοι γονείς υποβάλλουν σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – ξεχωριστή ο καθένας τους – με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής στον εφημέριο της ενορίας της κατοικίας τους, στην οποία αναφέρουν ότι επιθυμούν το νήπιό τους να βαπτισθεί.

2.Σε περίπτωση πού στην προσκομιζόμενη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σημειώνεται συγκεκριμένο όνομα, ο εφημέριος δεν επιτρέπεται να μεταβάλει το δοθέν όνομα ούτε να προσθέσει άλλο από το αρχικά δοθέν ή σε περίπτωση δύο ονομάτων να αφαιρέσει το ένα.

3.Σε περίπτωση που ο ένας μόνο γονέας επιθυμεί τη Βάπτιση απαιτείται δικαστική απόφαση.

4.Απαραίτητα πρέπει να υπάρχει ορθόδοξος ανάδοχος (νονός), ο οποίος και θα αναλάβει μεταβαπτισματικά την κατήχηση του ανηλίκου.

Γ’ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

1) Ο ετερόδοξος ή αλλόθρησκος που επιθυμεί να βαπτιστεί και δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα προσέρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (οδ. Βογατσικού 7) με την άδεια παραμονής του και το πιστοποιητικό γεννήσεως μεταφρασμένο και αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει χριστιανός ορθόδοξος, τον ενοριακό ναό της περιοχής της κατοικίας του και το όνομα του ιερέα, με τον οποίο έχει συνεννοηθεί να τον κατηχήσει.

2) Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης εκδίδει έγγραφο που απευθύνεται προς τον ιερέα της ενορίας, στον οποίο δίδει την εντολή να τον κατηχήσει για κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να τον βαπτίσει και να τον χρίσει.

3) Σε περίπτωση αλλοδαπών, ο νεοφώτιστος κρατά τη βεβαίωση Βαπτίσματος προς πιστοποίηση του θρησκεύματος, όπου χρειαστεί.

1) Ο ετερόδοξος ή αλλόθρησκος που επιθυμεί να βαπτιστεί και δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα προσέρχεται στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης (οδ. Βογατσικού 7) με την άδεια παραμονής του και το πιστοποιητικό γεννήσεως μεταφρασμένο και αναφέρει ότι επιθυμεί να γίνει χριστιανός ορθόδοξος, τον ενοριακό ναό της περιοχής της κατοικίας του και το όνομα του ιερέα, με τον οποίο έχει συνεννοηθεί να τον κατηχήσει.

2) Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης εκδίδει έγγραφο που απευθύνεται προς τον ιερέα της ενορίας, στον οποίο δίδει την εντολή να τον κατηχήσει για κάποιο χρονικό διάστημα και στη συνέχεια να τον βαπτίσει και να τον χρίσει.

3) Σε περίπτωση αλλοδαπών, ο νεοφώτιστος κρατά τη βεβαίωση Βαπτίσματος προς πιστοποίηση του θρησκεύματος, όπου χρειαστεί.

Δ΄ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΈΛΛΗΝΕΣ

1) Προσέρχονται στην ενορία της κατοικίας τους με τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και ορίζουν τη βάπτισή τους.

2) Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο νεοφώτιστος, καταθέτει τη δήλωση βαπτίσεως στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένος.

1) Προσέρχονται στην ενορία της κατοικίας τους με τη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως και ορίζουν τη βάπτισή τους.

2) Μετά την τέλεση του Βαπτίσματος ο νεοφώτιστος, καταθέτει τη δήλωση βαπτίσεως στο Ληξιαρχείο του Δήμου, όπου είναι εγγεγραμμένος.

error: Content is protected !!
Μετάβαση στο περιεχόμενο